Ons beleid

Onze missie
De Stichting Rolder Concerten wil In de Jacobuskerk te Rolde tegen een redelijke prijs kwalitatief hoogwaardige concerten organiseren in een sfeervolle, gastvrije omgeving voor een breed publiek van liefhebbers van klassieke muziek en zij die dat willen worden. De programmering streeft naar een verrassende variatie aan muziek uit diverse stijlperiodes door goede enthousiaste musici van bovengemiddelde kwaliteit.

De visie
Bij het uitwerken en realiseren van deze missie ook in het programmeringsbeleid hebben wij een richtinggevende visie: de concerten moeten een unieke/bijzondere belevenis zijn die zich duidelijk onderscheiden van televisie of radio, cd’s, dvd’s en andere concerten in de regio. Het unieke karakter van levende concerten kan, zeker in de intieme kleinschaligheid van onze concertruimte, worden bevorderd door verschillende maatregelen.

Bij een levend concert is er echte interactie tussen publiek en musici. De auditieve en visuele communicatie is tweezijdig: het publiek reageert op de musici en de muziek maar ook het omgekeerde is het geval: de musici kunnen het publiek zien en horen en kúnnen daarop reageren. Bezoekers moeten daartoe openstaan voor de muziek en de musici. De musici moeten zich openstellen voor de bezoekers. In die zin is de term toehoorder misleidend omdat die term beïnvloeding door alle aanwezigen miskent evenals de interactie tussen de bezoekers. Voor de visuele interactie is de niet zelden onbewuste maar veelzeggende lichaamstaal cruciaal. Een traan van ontroering op de wang van je buurvrouw, een zinderend gevoel van vreugde bij het samen genieten en het zichtbaar uitstralen van musiceervreugde zijn voorbeelden.

De beleving van een concert kent een persoonlijke en een sociale component.

De persoonlijke beleving kan emotioneel en/of cognitief zijn.

De sociale beleving, wat een levend concert onderscheidt van andere vormen van beluisteren of zien van een concert, omvat twee componenten: de groepscomponent (genieten samen met anderen) en de statuscomponent (de beleving van klassieke muziek als leefstijlkenmerk). 

Belangrijk vinden we dat onze concerten de mensen emotioneel raken en dat het samen genieten van alle aanwezigen wordt bevorderd.

Bepalend hiervoor zijn de zes uitgangspunten genoemd bij ons bovengenoemd missiebeleid

Kwaliteit
Bij kwaliteit staat het muzikale vermogen van de artiest voorop, maar deze wordt direct gevolgd door het vermogen om met het publiek te communiceren, het publiek te betrekken in zijn persoonlijke muzikale beleving. Dit gebeurt door het spel maar ook door het daadwerkelijk communiceren met het publiek, het nastreven van interactie, door te vertellen over de muziek, waarbij humor, passie en verrassing onontbeerlijk zijn. Daarbij hoort onlosmakelijk dat de musicus open staat voor de auditieve maar ook voor de lichaamstaal van de aanwezigen. Traditionele beelden van hoe het hoort bij een concert zitten daarbij niet zelden in de weg en we proberen die dan ook te onderdrukken. Hierdoor wordt een ontspannen sfeer gecreëerd waarbij ook ruimte is voor spontaniteit van het publiek. Dat maakt het concert tot een unieke belevenis.

Variëteit
Variëteit binnen het gehele jaarprogramma, ook over de jaren heen, en het concertprogramma zelf, bevestigen het imago dat we nastreven: het zoveel mogelijk laten horen van de schatten uit de klassieke muziek die in een levend concert telkens weer uniek zijn. Tevens is dit bepalend voor het aantrekken van een breed publiek. Sommige musici worden bewust gekozen om een bepaald publiek aan te trekken, zoals bijvoorbeeld de jeugd.

Variëteit wordt nagestreefd in:

De muziekstijlen

De musici op diverse instrumenten (strijkers, vocaal, blazers, vleugel etc.)

De bezetting (solisten, ensembles, kleinere orkesten en -veelal regionale- koren)

Het concertprogramma

Muziekstijlen

Onze keuze voor klassieke muziek staat centraal bij de programmering en vormt de inhoudelijke kern van onze identiteit en imago. De grens tussen klassieke muziek en andere vormen is niet scherp. Daarbij maken wij soms bewust keuzes voor klassieke composities die gecombineerd (cross over) of geïnspireerd zijn op andere stijlen zoals, volksmuziek, jazz en filmmuziek. Het aantrekken van jeugd is daar mede een reden voor.

Concertruimte

De Jacobuskerk is niet alleen een cultureel erfgoed maar is bijzonder sfeervol en heeft een uitstekende akoestiek. Om dit optimaal te gebruiken en een optimale interactie tussen musici en publiek te hebben, hanteren wij in de Jacobuskerk als concertruimte verschillende mogelijkheden v.w.b. de opstelling van het publiek en de musici  om het tot een akoestisch én visueel perfecte en unieke concertzaal te maken waar de bezoekers maar ook de musici een concert als belevenis ervaren.

Bij kamermuziek (kleinere ensembles) is de opstelling “Onder de Adelaar” te prefereren vanwege de optimale interactie: tweezijdig en zowel auditief als visueel. Bij grotere koren en orkesten is de klassieke opstelling (podium in het koor) geschikter.

Breed publiek
In de missie staat “liefhebbers of zij die dat willen worden”. De visie van de Stichting Rolder Concerten is dat klassieke muziek voor iedereen bereikbaar dient te zijn.

Financieel toegankelijk
Onze concerten zijn financieel toegankelijk door een in vergelijking met andere podia bescheiden prijs. Dat kunnen we realiseren door kortingsregelingen (voorverkoop, donateurs, gratis toegang voor jongeren), de bereidheid van musici voor risicodeling, andere financiële ondersteuning en veel enthousiasme en vrijwilligerswerk.

Gastvrijheid
Gastvrijheid naar de musici/gastvrij podium

Wij willen een gastvrije omgeving bieden aan de musici om een optimale sfeer te scheppen voor een boeiend concert. Er is zorg voor de musici met o.a. een maaltijd voor internationale musici. Door het kweken van goodwill bij de musici en een goede samenwerking met de musici/impresariaten is onze naamsbekendheid toegenomen. Hierdoor is het mogelijk bekendere musici naar Rolde te halen. Een ongunstige factor in dit opzicht is de beperkte capaciteit van de Jacobuskerk.

 

Gastvrijheid naar de (potentiële) bezoekers

We dragen zorg voor oudere mensen, bieden gratis koffie/thee en versnapering tijdens de pauze, praten met publiek, houden inleidende woorden, geven een uitgebreid concertprogramma boekje uit, begripvolle telefonische afhandeling van tickets ook bij situaties van overmacht. Er is voor publiek de mogelijkheid te spreken met musici tijdens pauze of daarna. Dit draagt bij tot een ontspannen, spontane en enthousiaste sfeer die de reacties naar de musici vergroot en de interactie bevordert. Het fijne publiek bij de concerten is veelal door de musici geroemd.

Essentieel voor de sociale beleving is de sfeer die we nastreven: gastvrij, gemoedelijk en ontspannen.

Corona
In de afgelopen beleidsperiode heeft de pandemie en de maatregelen ter bestrijding daarvan grote invloed gehad op de realisatie van ons beleid. Een aanzienlijk deel van de concerten kon  geen doorgang vinden. Bij concerten die wel door konden gaan waren allerlei beperkende maatregelen van kracht. Bij het improviserend omgaan met de onzekerheden daarover was de koers toch eenduidig: we gaan door zo lang en voor zover dat kan.

Door de (veel) lagere bezoekersaantallen stonden de publieksinkomsten onder grote druk. De ruimhartige steun door het NFPK en de souplesse van de musici maakte het mogelijk om financieel gezond te blijven en toch concerten te organiseren.

De coronamaatregelen hadden een negatieve invloed op de gastvrijheid.

Het beperkt aantal bezoekers maar ook de 1,5 m en andere maatregelen drukt de sfeer drukt een onaangenaam stempel op onze gastvrijheid.

Het beperkte aantal bezoekers hebben we enigszins  ondervangen door twee keer een concert zonder pauze te houden maar ook dat drukt op de sfeer, de pauze vormt immers een wezenlijk sociaal onderdeel bij een concert.

We hebben gelukkig geen afbreuk hoeven doen aan de kwaliteit en variëteit van de concerten, ook niet in het nieuwe seizoen.

Tegelijkertijd heeft Corona ook inzicht gegeven in met name de betrokkenheid van ons publiek. Dit uitte zich in steunbetuigingen en enthousiaste spontane reacties van bezoekers als het mogelijk was een concert weer door te laten gaan. We kregen ook meer inzicht in de factoren die de uniekheid van levende concerten bepalen. Het organiseren van twee kortere concerten zonder pauze in plaats van één concert door dezelfde musici met hetzelfde programma  resulteerde in twee unieke en verrassende uitvoeringen. Dat toont de kracht van musici aan waardoor de bezoekers een concert niet alleen meemaken maar ook meebeleven en mee maken.

Dit stimuleert ons het streven onze concerten een belevenis te laten zijn voor het publiek voort te zetten en uit te bouwen.