BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG 2017

Het jaar 2017 was een heel gunstig jaar voor de Stichting. Het aantal bezoekers van onze concerten is met ongeveer 18 % gestegen ten opzichte van 2016. Ook de waardering van de bezoekers is positief.

De rekening van baten en lasten leverde een voordelig saldo op van € 3.678,00.

Met het behaalde resultaat over 2017 zijn wij dan ook heel tevreden.
 Hierbij de rekening van baten en lasten 2017 met een korte toelichting

Rekening van baten en lasten 2017

Baten                                                        €      

Lasten                                                   €

 

Begroot

Werkelijk

 

Begroot

Werkelijk

Baten concerten

 

Lasten concerten

 

kaartverkoop

11.483

14.672  

uitkoopsommen

13.550

15.426

bijdrage NFPK

4.016

3.833  

concertkosten

1.065

1.344

bijdrage CVR

1.132

1.420  

kosten PR

1.535

1.370

 

----------

---------  

 

----------

----------

Totaal baten concerten

16.631

19.925  

Totaal lasten concerten

16.150

18.140

           

Overige baten

Overige lasten

sponsoren/donaties

1.100

1.627  

best.-en beheerskosten

1.110

1.376

bijdrage gemeente

1.500

1.500  

     

overige baten

 

142  

     

verhuur vleugel

 

600  

kosten onderh. vleugel

 

2.558

onttrekking best. reserve

1.958  

     
 

----------

----------  

 

----------

----------

Totaal baten

19.231

25.752  

Totaal lasten

17.260

22.074

 

----------

----------  

 

----------

----------

voordelig resultaat

     

1.971

3.678

 

Een korte toelichting op het behaalde resultaat:

Baten en lasten concerten
De begroting van de concerten is gebaseerd op de voorcalculaties van de concerten, die door de programmeurs worden gemaakt bij het opstellen van het jaarprogramma. De belangrijkste elementen voor de voorcalculaties zijn de uitkoopsom, het verwachte bezoekersaantal en de entreeprijs.
Door het hogere aantal bezoekers van de klassieke concerten (een viertal concerten was uitverkocht) is de opbrengst van de kaartverkoop aanmerkelijk hoger dan begroot.
De uitkoopsom van de musici was hoger door de risicodeling, die met de musici overeengekomen is. Bij deze regelingen wordt het financiële risico beperkt.  Anderzijds krijgen de musici vanaf een bepaald aantal betalende bezoekers een hogere vergoeding.
De bijdrage van het NFPK is voor de Stichting onmisbaar om tegen een betaalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden. De inkomsten van donateurs en sponsors zijn hoger dan begroot. In de begroting zijn de inkomsten voorzichtig opgenomen.