Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Rolder Concerten (SRC) onderging in 2017 met het aftreden wegens gezondheidsredenen van de heer Arthur van Es als 2e penningmeester een wijziging. Arthur is op gepaste wijze door het SRC-bestuur bedankt.
Daarnaast vond intern een herverdeling  van taken plaats. Fennique Keja heeft de taak van coördinator van de programmeurscommissie overgenomen van Ton de Leeuw, die deze functie lange tijd heeft uitgeoefend.
Ton blijft lid van de programmeurscommissie.

De orgelcommissie is in 2016 opgeheven. Jacques Bolhuis en Harm Timmer, voorheen bij de programmering van de orgelconcerten betrokken,  maken sinds 2017 deel uit van de programmeurscommissie. 

Van de bestuurstafel
In 2017 vergaderde het bestuur negen maal: 17 januari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 27 juni,          15 augustus, 19 september,  3 november en 14 december. De vergaderingen vonden plaats in het Stationskoffiehuis te Rolde. De vergaderingen werden voorbereid door de leden van het dagelijks bestuur.  De agenda van de vergaderingen kent een vaste indeling , waar de te bespreken punten zijn ondergebracht.
In 2017 is de ‘Bestuurlijke Jaaragenda’  ingevoerd. Het tijdig agenderen van terugkerende essentiële zaken en/of documenten en het in gang zetten van daaruit voortvloeiende activiteiten worden hiermee geborgd.
De belangrijkste besluiten in de bestuursvergaderingen waren in 2017:
–            vaststellen aantal zitplaatsen bij de verschillende concertopstellingen
–            aankondiging concerten op sociale media
–            samenwerking met Peter de Grote Festival voor  het concert op 28 juli in de Jacobuskerk
–            vaststellen beleidsplan 2018-2019 in kader subsidie-aanvraag NFPK
–            opdracht tot groot onderhoud vleugel en optimalisering toetsen
–            aanvraag ANBI-status
–            regelen catering tijdens concerten

Samenwerking met de Jacobuskerkgemeente
De SRC is ontstaan uit een commissie van de Jacobuskerkgemeente maar is al meer dan dertig jaar een zelfstandige stichting met een speciale opdracht tot het organiseren van klassieke concerten in de Jacobuskerk. Sinds de restauratie van het orgel organiseert de SRC op verzoek van de kerkelijke gemeente ook (weer) orgelconcerten oftewel concerten waarbij het  orgel een prominente rol heeft. Uiteraard zijn er ook goede zakelijke afspraken bijvoorbeeld over de kosten van het gebruik van de kerk en het gebruik van de vleugel van de SRC bij diensten van de kerkgemeente. Ook is recentelijk afgesproken hoe om te gaan met aanvragen voor huren van de kerk voor concerten op ons gebied door derden.

Voor de SRC is deze goede verstandhouding met de Jacobuskerkgemeente Rolde essentieel om haar taak te kunnen realiseren. De zakelijke afspraken tussen beide organisaties worden goed nageleefd en indien daaraan behoefte bestaat, getoetst. Met het College van Kerkrentmeesters, voor SRC gewoonlijk eerste aanspreekpunt, is een plezierig en open contact.  In 2017 vond tweemaal een overleg met het College en het dagelijks bestuur van de SRC plaats.

De Jacobuskerk, cultureel erfgoed,  met zijn prachtige gebrandschilderde ramen  is zowel visueel als akoestisch  een fantastische concertlocatie. De ruimte biedt de mogelijkheid tot        4 verschillende concertopstellingen (zie programmering).
De Jacobuskerk is goed toegankelijk, ook voor minder mobiele bezoekers.  Voor bezoekers met een rolstoel en hun begeleider worden speciale plaatsen gereserveerd.  De kerk is zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer (bus) goed bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Programmering
Het beleidsplan, vastgesteld door het algemeen bestuur, is het uitgangspunt voor de programmering.  De programmering is erop gericht dat gedurende het concertseizoen een  diversiteit in muziekstijlen (barok, romantiek,  etc.) en  instrumenten (strijkers, vleugel,  vocaal, etc.) te beluisteren valt. Ook de concertbezetting varieert van solo, duo en ensembles tot – veelal regionale - koren, de laatste vaak door orkest of orgel begeleid.
De programmering van de concerten wordt verricht  door de ‘programmeurscommissie’ , bestaande uit vier bestuursleden, allen professioneel musicus dan wel amateur en musicerend op hoog niveau.
De programmeurs houden tijdens de bestuursvergaderingen hun medebestuursleden  op de hoogte van de voortgang in de programmering.  Bij de programmering is de verhouding prijs -kwaliteit een belangrijk criterium.  Per concert wordt een voorcalculatie gemaakt op basis van een aantal variabelen, (entreeprijs, aantal bezoekers en honorarium).  De voorcalculatie is mede bepalend voor het al of niet contracteren van de musici.  Het jaarprogramma voor het nieuwe seizoen wordt uiterlijk in de maand mei in de bestuursvergadering  definitief vastgesteld.

De orgelconcerten zijn volledig geïntegreerd in de totaal-programmering van het concertseizoen. Het orgel speelt niet alleen als solo-instrument maar ook in combinatie met andere instrumenten en zang een bredere rol die  de veelzijdigheid van dit fraaie instrument goed doet uitkomen.
Speciale aandacht bestaat voor het programmeren van het jaarlijkse Kinderconcert, waarin de kwaliteit van de musici in combinatie met de betrokkenheid van de  kinderen heel belangrijk is. Overaanbod van activiteiten  in het kader van Oktobermaand – Kindermaand en het daarmee samenhangende teruglopen van het  bezoekersaantal heeft de SRC doen besluiten het kinderconcert te verplaatsen naar de maand  februari 2018.
Ook met het programmeren van een concert door ‘Bijzonder Jong Talent’ –  zette de SRC nadrukkelijk in op het bereiken van  jongere bezoekers. De optredens van de  vier jonge talenten (viool, hoorn, cello, gitaar) waren inspirerend en toegankelijk mede door de korte toelichting die sommigen van hen gaven.  Een  ‘Bijzonder Jong Talent’–concert zal ook  voor 2018 worden geprogrammeerd. 

De afgelopen periode is door een aantal bestuursleden geëxperimenteerd met verschillende  concertopstellingen.  Uiteindelijk zijn  vier  concertopstellingen door het bestuur vastgesteld.  Voor ieder concert wordt de voor dat concert akoestisch en visueel optimale opstelling al in een vroeg stadium door de programmeurs met de musici besproken en in het contract vastgelegd. De  vier opstellingen zijn:
A.          Voor concerten van grotere ensembles en koren is een  opstelling in het koor
             (oostmuur ) het  meest geschikt. 
B.          De ‘opstelling onder de adelaar’ (zuidmuur). Niet alleen de akoestiek ook de interactie
              met het publiek gedijt bij deze opstelling die zich met name leent voor concerten met
              een gering aantal uitvoerenden.
C.          Carré-opstelling rond klein podium in het centrum van de kerk.
              Het publiek zit rondom de uitvoerende(n) en is direct betrokken bij de verrichtingen van de musici.
              Deze opstelling verlangt een goede verdeling van de aandacht van de musici naar alle kanten.
D.          Gericht op het orgel (westmuur) waardoor het publiek het orgel kan zien.
              De opstelling is zodanig dat iedereen in de richting van het orgelfront zit.
              Wanneer een tweede solist bij het orgel op de galerij staat,
              is deze ook goed voor het publiek waarneembaar.
              De  afstandelijkheid tussen publiek en musici wordt wel groter.            

De zeer positieve reacties van de musici over de genoten gastvrijheid en de betrokkenheid van het publiek, die zij hebben ervaren tijdens het concert stemmen het bestuur  tot tevredenheid en openen de mogelijkheid voor een herhaald optreden van de musici.


Organisatie concerten
De organisatie van elk concert werd  voorbereid door een projectgroep, gevormd door een wisselend drietal bestuursleden, waaronder de programmeur, die de besprekingen met de musici heeft  gevoerd. Het overleg  van de projectgroep vond  steeds ruim vóór de geplande concertdatum plaats.  Voor de meeste  concerten werden  meerdere bijeenkomsten door de projectgroep belegd. De projectleider, dit is doelbewust niet de programmeur,  is eindverantwoordelijke binnen het projectteam.
De projectleider bewaakt het gehele proces rond de organisatie van het concert. De te verrichten werkzaamheden zijn in een overzicht vastgelegd. Ook de bestuursleden met specifieke taken zijn in dit overzicht opgenomen (affiches, persberichten, kassa, etc.). De projectleider onderhoudt ook de contacten met het kerkbestuur en vergewist zich ervan dat de kerk op de concertdatum tijdig beschikbaar is, ook voor inspelen. De contacten met de musici worden onderhouden door de programmeur, die deel uitmaakt van het projectteam.
De helderheid die deze werkwijze schept, blijkt voor alle betrokkenen zeer goed te werken.

Een belangrijk bespreekpunt bij de voorbereiding van het concert is de promotie van het concert. Aan de promotie van de concerten is in dit verslag een apart hoofdstuk gewijd. Specifieke taken  worden steeds meer uitbesteed aan specialisten binnen het bestuur (affiches, kaartverkoop, mailings, catering, verlichting, etc.).

Vrijwilligers
Bij de organisatie  van de concerten zijn steeds meer vrijwilligers betrokken.
De koffie- en theevoorziening wordt met ingang van 2017 niet meer door kosters maar door vrijwilligers verzorgd. Voor de onontbeerlijke hulp bij de organisatie rond de concerten is het bestuur veel dank verschuldigd aan Renate Bolhuis, die per 1 januari 2017  de algehele coördinatie van de catering op zich heeft genomen.  Ook de ondersteuning van onze  multifunctionele ‘helpende handjes’  Mare en Shura Keja is een factor van betekenis bij het welslagen van elk concert. De zeer gewaardeerde technische ondersteuning door Jakob van Nimwegen  bij  verlichting en geluid  draagt in belangrijke mate bij aan de concertbeleving door het publiek. De  mooie foto- en video-impressies van Jakob en Tiny van Nimwegen  op Facebook ondervinden alom veel waardering. 


Concerten 2017
De SRC bleef ook in 2017 investeren in  de hoge  kwaliteit van haar concerten en de gecontracteerde musici.  Dit resulteerde in een reeks van elf aansprekende concerten die ook in 2017 weer een stijgend aantal bezoekers naar de Jacobuskerk brachten. Spontane complimenten van  ‘trouwe’ maar ook van nieuwe bezoekers over het niveau en de diversiteit van de SRC-concerten zijn een geweldige stimulans.
In bijlage 1 is een overzicht van de  concerten in 2017 opgenomen.
Naast vier uitverkochte concerten (Lavinia Meijer, Lucie Horsch, Fine Arts Quartet en het Roder Jongenskoor)  kan het bestuur terugzien op zes goed tot zeer goed bezochte concerten die steeds weer volop lof oogstten van het publiek. Het solo-orgelconcert van Leonore Lub wist minder publiek te trekken dan verwacht.
Twee concerten, The Glass Effect en Die Schöne Magelone, werden georganiseerd  in zeer goede samenwerking met de Culturele Vereniging Rolde.
Voor het concert Maurice Ravel 1 d.d. 28 juli 2017 trad de SRC op als gastheer voor het Peter de Grote Festival. Ook dit concert was uitverkocht.
Het orgel was prominent aanwezig in drie concerten:  Leonore Lub (solo orgel), het jaarlijkse Meezingconcert (juni) waarin het publiek, begeleid door orgel en/of vleugel, de vocale partij voor zijn rekening nam en in augustus een concert door Stef (orgel) en Gerdine (mezzosopraan) Tuinstra, waarin de Duitse Romantiek in Lied- en Orgelkunst centraal stond.
Het jaarlijkse kinderconcert werd i.v.m. overaanbod van culturele activiteiten voor kinderen wegens Oktobermaand - Kindermaand verplaatst van oktober 2017 naar februari 2018.
De concerten werden, met uitzondering van de orgelconcerten, gegeven op zondagmiddag, aanvang 15.00 uur. De drie orgelconcerten waren steeds op de zondagavond,  aanvang 20.00 uur.
Het concert van het Roder Jongenskoor werd opgenomen door RTV Drenthe en
 is op 1e kerstdag uitgezonden op de radio.
Speciale aandacht in dit verband verdient ook het optreden in november 2017 van het ‘goldplated’  Fine Arts Quartet uit Chicago.  De specifiek op jongeren (muziekschool-, talentklas-  en conservatoriumstudenten)  gerichte publiciteitsacties en speciale jongeren-entreeprijzen sorteerden het gewenste effect. In een uitverkochte Jacobuskerk bedankten de talrijk aanwezige jongeren het Fine Arts Quartet met gejuich en een ovationeel applaus.

  

Bezoekersaantallen
Hierbij een overzicht van de betalende bezoekers in 2017.             

 

Aantal bezoekers

 

2017

begroot

2016

Klassieke concerten

1006

720

848

Orgelconcerten

174

170

181

Kinderconcert

n.v.t.

n.v.t.

83


Zoals blijkt is het aantal bezoekers van de klassieke concerten aanmerkelijk hoger dan begroot. Ook ten opzichte van 2016 is het aantal bezoekers met ruim 18 % gestegen.
Per concert kwamen gemiddeld meer dan 100 betalende bezoekers!
We zijn dan ook zeer tevreden met het in 2016 genomen besluit om onze concerten naar een hoger niveau te brengen. Het betekende een hoger risico maar het blijkt een goede keuze te zijn geweest.
Het bezoekersaantal voor het solo-orgelconcert viel tegen. De voorzichtige conclusie dat de belangstelling  voor ‘solo-orgelconcerten’ afneemt, komt overeen met signalen uit de ‘orgelwereld’. De belangstelling voor orgelconcerten in combinatie met zang of andere instrumenten neemt juist toe. In het jaarprogramma 2017-2018 werd op deze verschuiving al  geanticipeerd door de  SRC-programmeurs met het programmeren van een concert voor orgel in combinatie met een ander instrument (trompet).

Kaartverkoop
Voor alle concerten met uitzondering van het orgelconcert van Leonore Lub en het Meezingconcert konden toegangskaarten worden gekocht zowel in de voorverkoop als voorafgaand aan het concert aan de kerk. De toegangsprijzen varieerden per concert en bedroegen van € 9,00  (solo-orgelconcert) tot € 20,00. (Fine Arts Quartet).
Het Meezingconcert was gratis.  Wel bestond de mogelijkheid tot een vrije gift na afloop van het concert.
Voorverkoop online via de SRC-website  www.rolderconcerten.nl en via de voorverkoopadressen: Warenhuis Brands , Rolde (tot februari 2017), Bloembinderij De Bloemgaard, Rolde (vanaf april 2017) en Van der Velde Boeken te Assen.
In maart 2017 werd het ontbreken van een verkoopadres in Rolde gecompenseerd door de mogelijkheid tot telefonisch kaarten tegen voorverkooptarief te bestellen bij het secretariaat van de SRC. Dit werkte goed.
In voorverkoop gold een reductietarief van €2,50 per persoon.
Toegang voor jongeren tot 16 jaar was ook in 2017 gratis.
Voor donateurs werd een reductietarief van € 3,00 gehanteerd.
Steeds  meer bezoekers maken gebruik van de korting tijdens voorverkoop. Dit is een positieve ontwikkeling, ook voor de organisatie rond de concerten. Er kan een betere inschatting worden gemaakt van het uiteindelijk te verwachten aantal bezoekers. In geval van  reeds in

voorverkoop uitverkochte concerten werden belangstellenden via de SRC-website, aangepaste affiches en bij onze voorverkoopadressen tijdig op de hoogte gesteld.
Nieuwe inwoners van de gemeente Aa en Hunze ontvingen in 2017 voor het eerst een welkomstkorting van € 5,00 op de kassaprijs van een concert naar keuze (max. 4 personen).  Hiervan is door een aantal nieuwe inwoners gebruik gemaakt. 

Bijdragen van derden
Sinds 2009 ontvangt de SRC een bijdrage van het Fonds voor Podiumkunsten (NFPK). Deze bijdrage is van  essentieel belang voor onze stichting. Vanaf 2014 is de bijdrage afhankelijk van de financiële uitkomsten van de concerten. De bijdrage van NFPK maakt het mogelijk mooie concerten in de Jacobuskerk te organiseren.

In het kader van ‘subsidiëring  kleine podia’ werd de Stichting Rolder Concerten in december 2017  op basis van het door haar gevoerde beleid en haar plannen voor de toekomst opnieuw een tweejarige subsidie, de z.g. SKIP toegekend. De Stichting Rolder Concerten kan hiermee invulling blijven geven aan haar doelstelling: het organiseren van concerten van hoge kwaliteit voor een redelijke prijs in een toegankelijke sfeer. 

De bijdrage van de gemeente Aa en Hunze was tot en met 2016 een bescheiden waarderingsbijdrage. De gemeenteraad concludeerde tijdens de behandeling van de Cultuurnota 2017 -2020  dat de SRC een unieke bijdrage levert aan het culturele landschap van de gemeente Aa en Hunze en honoreerde een verzoek tot structurele en substantiële verhoging van de gemeentelijke subsidie. Het bestuur van de SRC stelt zowel de financiële als de immateriële waardering van de gemeenteraad zeer op prijs.

Een aantal ondernemers in en rond de voormalige gemeente Rolde ondersteunen de  SRC.
Als tegenprestatie voor deze zeer gewaardeerde sponsoring vermeldt de SRC het logo van de sponsors op de website en in de programmaboekjes bij elk concert. Het motiveert het stichtingsbestuur bijzonder dat veel sponsors ook in 2017 weer positief reageerden op onze brief waarin hen werd verzocht de sponsoring te continueren. Daarnaast meldde tot onze vreugde één regelmatig bezoekers-echtpaar van onze concerten zich spontaan als nieuwe sponsor aan.

De SRC verheugt zich in de betrokkenheid van een dertigtal donateurs die als  trouwe bezoekers de SRC niet alleen financieel steunen maar het bestuur soms ook  voorzien van hun  -  vaak positieve -  reacties en suggesties.

Samenwerking en contact met andere organisaties
De SRC verheugt zich in een goede samenwerking met diverse organisaties en personen op cultureel terrein maar ook daarbuiten.

 • Met de Culturele Vereniging Rolde wordt tot grote tevredenheid van onze beide organisaties in  het  concertseizoen gezamenlijk een concert georganiseerd. In januari
 • 2017 was dat het concert The Glass Effect van Lavinia Meijer. Het volgende samenwerkingsproject diende zich al 22 oktober aan het begin van het nieuwe ‘culturele seizoen’ aan: Die Schöne Magelone met mezzosopraan Karin Strobos,
 • verteller/acteur Sieger Sloot en pianist Thomas Beijer. De zeer positieve reacties van het publiek geven duidelijk aan dat deze gezamenlijke concerten in een behoefte voorzien. Ook wordt hierdoor de bekendheid met onze concerten onder de plaatselijke bevolking verhoogd.
 • Het concert Ravel 1 waarbij de SRC 28 juli 2017 optrad als gastheer voor het jubilerende Peter de Grote Festival ondervond veel belangstelling bij het publiek. Het concert was al in voorverkoop uitverkocht. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor  een hernieuwd gastheerschap voor het Peter de Grote Festival in 2018. 
 • Via de Stichting Kunst en Cultuur Drenthe deed de SRC in 2017 met het concert Sea Pictures door Frans en Maria Fiselier mee aan het project Gekleurd Grijs, dat zich richt op het promoten van cultuur bij senioren.  Van deelname aan het project Oktobermaand – Kindermaand  werd afgezien.
 • De contacten met de gemeente Aa en Hunze zijn goed. In verband met het vertrek van de portefeuillehouder Kunst en Cultuur naar een andere gemeente is het jaarlijkse overleg uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
 • Wij prijzen ons zeer gelukkig met onze voorverkoopadressen Van der Velde Boeken (Assen) en Bloembinderij De Bloemgaard die zich bij elk concert met veel enthousiasme belangeloos inzetten voor de SRC! De prachtige boeketten die De Bloemgaard voor de musici verzorgt en deels sponsort  geven de concerten een feestelijke sfeer.

Publiciteit
De noodzaak om bij ieder concert opnieuw zeer gericht de publiciteit te zoeken is zonneklaar. Het onder de aandacht brengen van ieder afzonderlijk concert wordt aangestuurd door het projectteam.
Publiciteit wordt gezocht in diverse media: regionale kranten,  h.a.h.--bladen, evenementenwebsites, de  (papieren) culturele evenementenladder Uitloper, en de lokale radio- en tv zenders.
Het aanbod van sprekers in culturele programma’s  voor R TV Drenthe  en Radio Assen is groot, maar de Stichting Rolder Concerten heeft zich inmiddels bewezen  als concertorganisatie die er toe doet en wordt met enige regelmaat uitgenodigd om de concerten toe te lichten. Het Pianorecital door Hannes Minnaar en Fine Arts Quartet werden ook  op  NPO 4 (de zender ‘klassiek’) aangekondigd . Dit bracht een aantal nieuwe bezoekers naar de Jacobuskerk.
Het  aanleveren van een persbericht met aansprekend beeldmateriaal  in combinatie met de bijbehorende advertentie  verhoogt de kans op respons van de aangeschreven kranten.
De keuze van de inzet van het beschikbare budget voor promotie van het concert ligt bij het projectteam.

De concerten zijn op de volgende wijze onder de aandacht gebracht van het publiek:

 • Het verspreiden van affiches en flyers in Rolde en omgeving bij onze voorverkooppunten, horeca- en winkeladressen, bibliotheken en theaters, Prins Claus
 • Conservatorium, muziekscholen en - docenten, muziekhandel, toeristische informatiepunten, vakantieresorts en campings in de regio.
 • Het benaderen RTV Drenthe en Radio Assen voor aankondiging van concerten in de culturele programma’s .
 • Het vermelden van sponsors en subsidiegevers in onze programmaboekjes.
 • Het geven van goede en uitgebreide informatie op de eigen website rolderconcerten.nl
 • Het tijdig informeren van belangstellenden per e-mail of per brief over het eerstkomende concert.
 • Het vermelden van de drie eerstvolgende concerten in onze programmaboekjes.
 • Persberichten in lokale h.a.h.--bladen ter aankondiging van het concert.
 • Persberichten naar de regionale h.a.h.--bladen en het Dagblad van het Noorden.
 • Persberichten en foto’s op online kranten en evenementensites.
 • Aanmelden van de concerten in de Culturele Evenementenladder ‘Uitloper in Assen’ die op 200 punten in Assen en omtrek wordt verspreid.

Daarnaast kunnen nog andere middelen worden ingezet, zoals benaderen scholen, inschakelen van koorleden/musici, plaatsen advertenties etc. De inzet van deze middelen is sterk afhankelijk van de aard van het concert.

Brochure Jaarprogramma
Medio augustus 2017 verscheen ons nieuwe concertprogramma 2017 – 2018 in een door Jacques Bolhuis mooi vorm gegeven brochure. Deze brochures hebben we verspreid via de bovengenoemde verspreidingspunten van onze affiches en bij een aantal (culturele) evenementen in een wat wijdere omtrek. Ook zijn de programma’s in een groot deel van Rolde huis-aan-huis verspreid. Met medewerking van de gemeente zijn de brochures ook verspreid op de locaties van de deelnemers aan de Culturele Uitdag  in september. Verder is gekozen voor verspreiding van 1000 Jaarprogramma’s over een aantal z.g. diorama’s  in de eigen regio waarin ook de promotie-uitingen van De Nieuwe Kolk en het Drents Museum waren opgenomen.
Het concertprogramma staat vermeld op de  mooie homepage van SRC-website.
De brochure is per e-mail aan alle ontvangers van de gebruikelijke concertuitnodiging toegestuurd. De brochure is per brief verstuurd aan onze sponsors en donateurs met het verzoek hun ondersteuning ook voor het concertseizoen 2017- 2018 te continueren. De reacties op zowel de brochure als het verzoek tot voortzetting van de ondersteuning van SRC  waren zeer positief.
In oktober 2017 is bij de informatieavond voor  nieuwe inwoners van de gemeente Aa en Hunze de brochure verstrekt middels opname in de z.g. ‘goodiebag’ die de bewoners meekregen. De jaarprogramma’s waren voorzien van een ‘welkoms-kortingsbon’ voor een concert naar keuze. Hiervan is door diverse nieuwe bewoners gebruik gemaakt.