Het jaarverslag van de Stichting Rolder Concerten over het kalenderjaar 2017 biedt een terugblik op de tweede helft van het concertseizoen  2016 – 2017 en op de eerste helft van het concertseizoen 2017 - 2018.
In totaal verzorgde de Stichting Rolder Concerten in 2017  elf concerten, waarvan vier concerten volledig waren uitverkocht. De concerten van harpiste Lavinia Meijer en de muziek-vertelvoorstelling ‘Die Schöne Magelone’ met mezzosopraan Karin Strobos werden door de Culturele Vereniging Rolde en de Stichting Rolder Concerten gezamenlijk georganiseerd.
Bij het Peter de Grote Festival-concert Maurice Ravel 1 trad de Stichting Rolder Concerten op als gastheer voor het jubilerende Peter de Grote Festival. Ook dit concert was reeds in voorverkoop uitverkocht.

Binnen het bestuur vonden enkele wijzigingen plaats. Jacques Bolhuis maakt deel uit van de programmeurscommissie. Ton de Leeuw  heeft de functie van coördinator van de programmeurcommissie  overgedragen aan Fennique Keja.  Hij blijft aan als programmeur.  

Door  het ontbreken van opvolgers van het kostersechtpaar Bos dient met ingang van 1 januari 2017 de SRC zelf te zorgen voor de organisatie van alle ‘kostersactiviteiten’ rond haar concerten. De SRC prijst zich zeer gelukkig met het aanbod van mevr. Renate Bolhuis  om als vrijwilliger, samen met haar echtgenoot, tevens ons medebestuurslid Jacques Bolhuis,  deze activiteiten  te coördineren. Vrijwilliger Jakob van Nimwegen zijn we veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet bij onze concerten. Ook veel dank aan onze jeugdige ‘helpende handjes’, Mare en Shura Keja, onmisbaar bij  het goede, ontspannen verloop van de koffie- en theepauzes tijdens de concerten.

De goede verstandhouding met  de Jacobuskerkgemeente  wordt door het SRC-bestuur zeer op prijs gesteld.  Met de leden van het College van Kerkrentmeesters  is in 2017 tweemaal in zeer positieve sfeer vergaderd over lopende zaken.

Voor het eerst is in 2017 - over de periode van een kalenderjaar gemeten - het aantal van 1000 bezoekers overschreden: een mijlpaal in de geschiedenis van de Stichting Rolder Concerten.
Nieuwe muziekliefhebbers weten de Jacobuskerk te vinden en velen laten het niet bij een eenmalig concertbezoek.  De positieve reacties van bezoekers op de goede en diverse programmering , het hoge niveau van de musici, en het gevoel ‘welkom’ te zijn als klassieke muziekliefhebber ziet het bestuur als bevestiging van het consequent gevoerde beleid: hoge kwaliteit van de concerten voor een redelijke toegangsprijs in een ontspannen sfeer.

Ondanks deze stijging blijft het relatief lage aantal jongeren dat onze  concerten bezoekt een punt van aandacht. Door een aantrekkelijk entreebeleid, op jongeren gerichte programmering (Bijzonder Jong Talent, Kinderconcert) en gerichte acties bij zeer bijzondere concerten (extra informatie en speciale korting voor conservatoriumstudenten) streeft de SRC ernaar toch zoveel mogelijk jongeren te bereiken. De goede contacten met het primair onderwijs, muziekscholen en -docenten en het Prins Claus Conservatorium zijn hierin van grote waarde. 

De organisatie van ieder concert berust bij een steeds wisselend projectteam van drie bestuursleden, waaronder de programmeur. Het projectteam vraagt bestuursleden met specifieke taken, zoals ontwerp affiches, kaartverkoop, mailing nieuwsbrieven, persberichten om ondersteuning. Bij alle concerten ontvangen de bezoekers een programmaboekje, vormgegeven door bestuurslid Jacques Bolhuis, met een uitgebreide en zeer deskundige toelichting op het concert door bestuurslid Harm Timmer. Deze toelichting wordt door zowel de concerterende musici  als de bezoekers  gewaardeerd en blijkt van toegevoegde waarde op de concertbeleving van onze bezoekers.

De Jacobuskerk is zowel visueel als akoestisch een perfecte concertzaal  die mogelijkheid biedt tot een viertal verschillende concertopstellingen. Afhankelijk van het type concert wordt die opstelling gekozen die de akoestische en visuele mogelijkheden maximaal benut.
De interactie tussen publiek en musici wordt versterkt door de persoonlijke toelichting die de concertanten tijdens hun optreden geven.

De uitbreiding en aanpassing  in 2016 van de website van de Stichting Rolder Concerten sorteert een zeer positief effect. Met de aansprekende informatie over de stichting, de concerten (o.m. het concertprogramma, de cv’s van de concertanten, toegangsprijzen) en een overzichtelijke bestelprocedure voor toegangskaarten in voorverkoop trekt www.rolderconcerten.nl  veel bezoekers. Voor het tijdig aangeven van de status ‘uitverkocht’ van een concert blijkt de website van grote waarde. Ook de Facebookpagina van de Stichting Rolder Concerten begint een rol te spelen bij het vooraf bekendheid geven aan onze concerten. Na elk concert volgt steeds een mooie ‘foto- en video-impressie’ van onze ‘vrijwillige huisfotografen’  Tiny  en Jakob van Nimwegen!

Belangrijk  in de voorverkoop van SRC-concerten zijn ook onze voorverkoopadressen  Bloembinderij de Bloemgaard te Rolde en Van der Velde Boeken te Assen. Hun belangeloze en betrokken medewerking wordt door de SRC zeer gewaardeerd. Dank geldt ook ons voormalige voorverkoopadres  Warenhuis Brands. Helaas kwam door familieomstandigheden in februari een abrupt einde aan een langdurige en goede relatie met een zeer gewaardeerd en actief voorverkoopadres.

Door het hogere aantal bezoekers heeft de SRC een heel goed financieel jaar achter de rug. Het eigen vermogen is met ruim  € 3.600 gegroeid en is van een voldoende niveau om tegenvallers  te kunnen opvangen.
Dankzij prudent reserveren konden de kosten van het noodzakelijk onderhoud van de vleugel worden geput uit de  opgebouwde ‘voorziening vleugel’. De kosten van de vervanging van de wielen in 2018 zullen deels uit de algemene reserve moeten worden betaald.
De SRC- aanvraag voor ANBI-status werd per 31 augustus 2017 door  de Belastingdienst gehonoreerd.

De SKIP-bijdrage van het Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK) is opnieuw toegekend voor een periode van 2 jaar (2018 – 2019). Deze bijdrage is van essentieel belang bij het organiseren van concerten van kwalitatief hoog niveau tegen een toegankelijke prijs en geeft de SRC de mogelijkheid haar toekomstplannen uit te voeren.
Naast de bijdrage van het NFPK ontvangt de SRC bijdragen van onze zeer gewaardeerde sponsors en donateurs en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Aa en Hunze . Dat  deze bijdragen uit de eigen regio niet alleen als financiële maar evenzeer als morele ondersteuning  worden ervaren  wil  het bestuur graag benadrukken.

De SRC ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een toenemend aantal bezoekers dat spontaan aangeeft de SRC-concerten dankzij de hoge kwaliteit en diverse programmering  zeer te waarderen,  de belangstelling bij uitstekende musici voor een optreden bij de SRC vormen tezamen met  een verantwoord financieel beleid een goede basis voor alweer een prachtig concertseizoen in onze fantastische concertlocatie, de Jacobuskerk  in Rolde.