ANBI

pdf logoHet bestuur van de  Stichting Rolder Concerten (SRC) kijkt terug op een goed 2016 waarin zij haar publiek  een zeer divers concertprogramma van hoog niveau kon aanbieden.
In totaal verzorgde de SRC  in 2016 twaalf  concerten, waarvan drie orgelconcerten en één kinderconcert. Het jaar opende met een gezamenlijk door de Culturele Vereniging Rolde (CVR) en de Stichting Rolder Concerten georganiseerd concert: ‘Bach’s Curiosities’ door Barokensemble Giardino Musicale en sopraan Andrea Tjäder. In een volle Jacobuskerk bedankte het aandachtig luisterende publiek de bevlogen musici met een daverend applaus: een prima start van het nieuwe jaar voor CVR en SRC  maar vooral ook voor hun trouwe ‘achterban’. Het bestuur van de SRC prijst zich gelukkig met de goede contacten met het College van Kerkrentmeesters van de Jacobuskerkgemeente die hun kerk beschikbaar stellen voor onze concerten.

In 2016 vonden binnen het bestuur enkele wijzigingen plaats. Gelukkig konden de vacatures worden opgevuld en was een goede overdracht mogelijk.

De vertrekkende bestuursleden zijn op gepaste wijze bedankt voor hun – vaak vele jaren – grote inzet voor de SRC.
 
Op een enkel concert na zette de geleidelijke stijging van het aantal bezoekers van onze concerten zich ook in 2016 door. De beleidswijziging om aanmerkelijk hogere eisen aan het niveau van de musici te stellen blijkt terecht: naast de vele trouwe bezoekers mag de SRC regelmatig trouwe bezoekers verwelkomen.

Jongeren vormen nog steeds een duidelijke minderheid in het publiek. De SRC spant zich in door gerichte publiciteit (primair onderwijs, muziekscholen en -docenten, Prins Claus Conservatorium, koren) en door haar entreebeleid - gratis entree tot 16 jaar –  een verjonging van haar publiek te bereiken. De succesvolle kindervoorstelling  Lichterlaaie door ‘koperkleurig quintet KWIVR ‘ heeft door het hoge spelniveau (van muziek én theater) hieraan zeker bijgedragen. Enthousiasme bij de kinderen en hun (groot)ouders!

 De organisatie van ieder concert berust bij een steeds wisselend projectteam van drie SRC-bestuursleden, waaronder de programmeur. Dit projectteam heeft regelmatig onderling overleg en kan – desgewenst – andere bestuursleden vragen om ondersteuning op een specifiek gebied. Dit schept helderheid en blijkt voor alle betrokkenen goed te werken.

Bij alle concerten ontvangen de bezoekers een programmaboekje, vormgegeven door bestuurslid Jacques Bolhuis, met een uitgebreide en zeer deskundige toelichting op het concert door ons bestuurslid Harm Timmer. Deze toelichting blijkt voor menig bezoeker van toegevoegde waarde op diens concertbeleving.

 De Jacobuskerk is zowel visueel als akoestisch een perfecte concertzaal, die uitnodigt tot interactie tussen publiek en musici. De persoonlijke toelichting van de musici tijdens hun optreden verhoogt deze intieme sfeer en daarmee de betrokkenheid van het publiek.

In 2016 is de website van de SRC dankzij de grote inzet van Michaël Bolhuis vernieuwd en uitgebreid. De website geeft informatie over het jaarprogramma, over het bestellen van toegangskaarten (online en voorverkoop-adressen) en ‘historische informatie’ over voorgaande concertjaren. Van het eerstkomende concert wordt alle actuele informatie

(incl. concertprogramma, cv’s musici) gegeven en waar nodig aangepast

(bijv. programmawijziging, melding ‘concert  uitverkocht’).

De financiële positie van de SRC is gezond.

Het eigen vermogen is van een voldoende niveau om tegenvallers te kunnen opvangen. Ook is er een bescheiden bestemmingsreserve voor vervanging en onderhoud van de vleugel.
Een zorgelijk punt blijft de bijdrage van het nationaal Fonds van de Podium Kunsten (NFPK). Deze bijdrage wordt telkenmale voor een periode van 2 jaren toegekend. De huidige regeling duurt tot en met december 2017. Om concerten van kwalitatief voldoende niveau te kunnen organiseren is de bijdrage van essentieel belang. 
Naast de bijdrage van het NFPK ontvangt de Stichting bijdragen van onze zeer gewaardeerde sponsors en donateurs en de gemeente Aa en Hunze. Hierdoor heeft de SRC  2016 toch met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.


De SRC ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet: een programmering waarin hoge kwaliteit voorop blijft staan en een voortzetting van het verantwoorde financieel beleid moeten ons in staat stellen nog veel mooie concerten te verzorgen voor ons publiek in de Jacobuskerk, wat ons betreft de beste concertruimte van Drenthe…

Samenstelling Bestuur

De bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers en zijn onbezoldigd. 
 De samenstelling van het bestuur van de Stichting Rolder Concerten (SRC) onderging in 2016 een aantal wijzigingen.
Per 1 januari 2016 trad mevrouw F. (Fennique) Keja aan als algemeen bestuurslid .

Zij verzorgt samen met medebestuursleden Kees Anema, Ton de Leeuw en Harm Timmer

de programmering en treedt op als coördinator van de programmeurscommissie. 

Afscheid werd in februari 2016 genomen van de heer G. (Gerrit) Vennik, lid en tevens coördinator van de zogeheten ‘orgelcommissie’ waarvan ook de algemeen bestuursleden S.D. (Jacques) Bolhuis en H.J.(Harm) Timmer deel uitmaakten. In goed overleg werd besloten de ‘orgelcommissie’ die jaarlijks een drietal zomer-orgel concerten organiseerde op te heffen en programmering van deze orgelconcerten te integreren in het totale concertprogramma.
Goede herinneringen blijven aan ‘ Fietsen Langs de Aa’ , het jubileumconcert van de SRC , en de essentiële bijdrage van Gerrit Vennik aan het welslagen van dit project!
Eveneens verliet de heer F. (Frans) Henkelman wegens gezondheidsproblemen per februari 2016 het bestuur.
In september 2016 legde de heer A.C.J. (Ton) de Leeuw na 12 jaar voorzitterschap zijn functie neer als voorzitter. Het is verheugend  dat Ton de Leeuw  als algemeen bestuurslid  het SRC-bestuur blijft versterken en ook zijn taak als programmeur met volle inzet voor de SRC blijft uitoefenen! Met  Tons  benoeming tot erelid van de SRC hebben de medebestuursleden hun dank geuit aan Ton, die als voorzitter van onschatbare waarde is geweest voor de SRC.
De heer B. (Bob) Baljé is bereid gevonden  als voorzitter ad-interim op te treden. Met het oog op deze nieuwe functie heeft Bob heeft besloten zijn taak in de programmeursgroep op te geven. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter SRC heeft nog geen resultaat opgeleverd.

De kern van het bestuur komt uit de voormalige gemeente Rolde, aangevuld met leden uit Gasselte en Assen. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers.

Bestuur Stichting Rolder Concerten 2016

Naam

Huidige Functie

Voorgaande functie

Datum Mutatie

Bob Baljé

Voorzitter a.i.

Vice-voorzitter / programmeur

September 2016

Jans Vredeveld

Penningmeester

n.v.t.

-

Anneke Agricola

Secretaris

n.v.t.

-

Kees Anema

Alg. Bestuurslid /  Programmeur

n.v.t.

-

Jacques Bolhuis

Alg. Bestuurslid / beheer website/ grafische vormgeving

n.v.t.

-

Fennique Keja

Alg. Bestuurslid /  programmeur

n.v.t.

Bestuurslid m.i.v. januari 2016

Ton de Leeuw

Alg. Bestuurslid / programmeur

Voorzitter / programmeur

September 2016

Tiny van Nimwegen

Alg. Bestuurslid /  coördinatie nieuwsbrief

n.v.t.

-

Harm Timmer

Alg. Bestuurslid / programmeur

n.v.t.

-

Vergaderingen
In 2016 vergaderde het bestuur acht maal: 13 januari, 24 februari, 13 april, 25 mei, 7 juli,
18 augustus, 4 oktober, 15 november.  Deze plenaire vergaderingen vonden overwegend plaats in het Stationskoffiehuis te Rolde.
Elke van bovengenoemde vergaderingen werd voorbereid in een bijeenkomst van de leden van het dagelijks bestuur, afwisselend bij één van hen aan huis.
Ook tussen de programmeurs vond regelmatig overleg plaats bij één van hen aan huis.
Elk concert wordt georganiseerd door een projectgroep, gevormd door een drietal wisselende bestuursleden, waaronder altijd een programmeur. Ook dit projectgroep–overleg vond vóór elk concert plaats bij één van de leden thuis.
De bevindingen van de diverse overleggen ‘in klein comité’  werden teruggekoppeld aan en besproken met de medebestuursleden tijdens de plenaire vergaderingen. Verder was er regelmatig onderling overleg, meestal per e-mail.
Belangrijkste bespreekpunten in de bestuursvergaderingen:
concerten (voorbereiding, evaluatie ), programmering, bestuurlijke aangelegenheden (taken), financiën (resultaat concerten vs. begroting, sponsoring, donateurs, subsidies),

PR, website, SRC-beleid en vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk, etc.


Concertlocatie

De Jacobuskerk, cultureel erfgoed, is zowel visueel als akoestisch een fantastische concertruimte die de mogelijkheid biedt tot  4 verschillende ‘concertopstellingen’.

Bij ieder concert wordt de voor dat  concert optimale concertopstelling  bepaald.

Naast een optimaal gebruik maken van de prachtige akoestiek van de Jacobuskerk wordt ook de interactie tussen de musici en hun publiek versterkt. Uit reacties van bezoekers en musici kunnen we concluderen dat dit gewaardeerd wordt.
De Jacobuskerk is goed toegankelijk ook voor minder mobiele bezoekers. Voor bezoekers met een rolstoel en de begeleider worden speciale plaatsen gereserveerd.
De kerk is zowel met eigen als met openbaar vervoer (bus) goed bereikbaar. Er is voldoende gratis parkeerruimte direct bij de kerk en in de nabije omgeving. Tegenover de kerk bevindt zich een bushalte.

 

Programmering
Ook  in 2016 heeft het SRC-bestuur met veel inzet invulling willen geven aan haar doelstelling: in de Jacobuskerk te Rolde tegen een redelijke toegangsprijs kwalitatief hoogwaardige concerten organiseren voor een breed publiek van liefhebbers van klassieke muziek in een aangename, ontspannen sfeer.
De programmering bood een verrassende variatie aan bekende en minder bekende muziek uit diverse periodes door zeer goede, enthousiaste musici. Naast de eigen vleugel, die als solo- instrument en als begeleidingsinstrument werd ingezet, was ook het fraaie , in 2013 gerestaureerde orgel te beluisteren in een drietal orgelconcerten.

Evenals in voorgaande jaren werd in samenwerking met de Stichting Kunst en Cultuur Drenthe een kinderconcert georganiseerd. Dit concert ‘Lichterlaaie’, geschikt voor kinderen van 6 -12 jaar werd zowel door de kinderen als hun (groot)ouders, zeer goed ontvangen.
De SRC wil ook in de toekomst aandacht blijven besteden aan muziek voor kinderen.

 


In 2015 heeft het NFPK de voorwaarden van de subsidieregeling voor kleine podia veranderd. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid de kwaliteit van onze concerten te verhogen. Wij hebben deze uitdaging opgepakt en besloten bekendere musici en ensembles naar de Jacobuskerk te halen. In het jaarprogramma 2016-2017 is deze trend al duidelijk zichtbaar. De harpiste Lavinia Meijer en de blokfluitiste Lucie Horsch bijvoorbeeld behoren tot de bekendste musici van ons land. Het aantrekken van bekendere musici betekent dat de post uitkoopsommen zal stijgen. Wij hebben de overtuiging dat wij door de verbetering van het programma-aanbod meer bezoekers zullen trekken. 
Daarnaast heeft de Stichting een aantal specifieke speerpunten zoals regionale musici/koren en jeugdige musici. Hierbij wordt samengewerkt met het Prins Claus Conservatorium

te Groningen.


In de gemeente Aa en Hunze zijn talrijke organisaties, die zich bezig houden met het organiseren van concerten. Wij zijn evenwel de enige organisatie, die structureel klassieke concerten organiseert.

 

Concerten in 2016
De organisatie van ieder concert berust bij een steeds wisselende projectgroep van drie bestuursleden.  Dit projectteam heeft regelmatig onderling overleg en kan – desgewenst – andere bestuursleden vragen om ondersteuning op een specifiek gebied .
De  programmeur, die al vanaf de beginfase van programmering  bij  het concert betrokken is, maakt deel uit van dit  3-hoofdige projectteam en onderhoudt het  contact met (de vertegenwoordiger van) de betreffende musicus/musici.  Dit schept helderheid en blijkt  voor alle betrokkenen zeer goed te werken.
Het projectteam bepaalt in welke vorm de publiciteit voor het betreffende concert  wordt gegeven en kan ook daarbij ondersteuning vragen aan medebestuursleden.
In 2016 zijn in de Jacobuskerk door de SRC in totaal  12 concerten georganiseerd.
Hieronder 3 orgelconcerten (22 mei, 25 juni, 28 augustus) en 1 kinderconcert (9 oktober).
Het totaal aantal bezoekers aan deze 12 concerten bedroeg 1137. De tweede helft van 2016 liet een stijging van het gemiddelde aantal bezoekers zien. De concerten van Noordelijk Bach Consort

(6 november) en Arpeggio

(11 december,) waren zelfs uitverkocht.

Met uitzondering van het concert van Sintiromarus en de orgelconcerten werden de  concerten gegeven op zondagmiddag, aanvang 15.00 u. De sfeer tijdens de

portemonnee-loze pauzes was steeds zeer geanimeerd en ontspannen. Het kinderconcert werd besloten met limonade en iets lekkers.
Het concert door Sintiromarus en de orgelconcerten - geen pauze wel ‘inloop’ vooraf -  vonden plaats op zondagavond, aanvang 20.00 u.

De toename in 2016 van niet-bestuursleden die bij inrichting concertruimte, verlichting, catering, enz. hun zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan het welslagen van de concerten! Deze - ook  jeugdige - ‘helpende handen’ vormen voor het bestuur in meerdere opzichten een ondersteuning van betekenis.

 

Bezoekers
Zoals bekend is het financiële resultaat van de stichting sterk afhankelijk van het aantal bezoekers van de concerten, Het aantal bezoekers is hoger geweest dan begroot. Het werkelijk aantal betalende bezoekers in 2016 was :

Klassieke concerten               848 ,  begroot 715 ; per concert 106 (90)
Orgelconcerten                      181 ,  begroot 150 ; per concert   60 (50)
Kinderconcert (ouders)            33 ,  begroot   80 ; Aantal niet betalende kinderen : 50 (100).

Het aantal bezoekers van de klassieke concerten in het eerste halfjaar was 336 .In het tweede halfjaar 512. Een verheugende ontwikkeling..

Het meezingconcert  ondervond  grote belangstelling.

De belangstelling voor het kinderconcert viel tegen. We hebben het concert de afgelopen

10 jaren georganiseerd in het kader van Oktobermaand-Kindermaand. Uit de evaluatie van het concert hebben we de conclusie getrokken dat door het grote aanbod van activiteiten in deze maand een versnippering plaats heeft waardoor het aantal kinderen dat het concert bezoekt afneemt. Het eerstvolgend kinderconcert zaal dan ook worden verplaatst naar de maand februari 2018.

Kaartverkoop
Voor alle concerten – met uitzondering van de orgelconcerten waarvoor ook andere tarieven golden – konden toegangskaarten worden gekocht hetzij  in voorverkoop, hetzij voorafgaand aan het concert aan de kerk.
Voorverkoop online via de SRC-website ‘ www.rolderconcerten.nl’ en via de voorverkoopadressen: Warenhuis Brands te Rolde en Boekhandel Iwema te Assen.
In voorverkoop gold een reductietarief van € 2,50 per persoon.
Toegang voor jongeren t.m. 15 jaar  was ook in 2016 gratis.
Voor SRC-donateurs werd een reductietarief van € 3,00  per persoon gehanteerd.
Veel bezoekers maken gebruik van de korting tijdens de voorverkoop. Dit is een positieve

ontwikkeling. We kunnen nu vooraf een betere inschatting maken van het bezoekersaantal. De entreeprijs is inclusief het programmaboekje en een kop koffie of thee in de pauze.
Tot en met april 2016 bedroeg de vaste entreeprijs zonder korting voor een klassiek concert
 € 15,00.  Met ingang van het concertseizoen 2016-2017 wordt een variabele prijs gehanteerd voor de klassieke concerten. De prijs wordt bepaald op basis van een aantal variabelen, waarbij de uitkoopsom en het verwachte aantal bezoekers heel belangrijk zijn. Het uitgangspunt is van de SRC is evenwel niet veranderd: kwalitatief hoogwaardige concerten tegen een redelijke toegangsprijs.
De entree voor de orgelconcerten  was € 9,00. De toegang tot het Meezingconcert ‘Zorgeloos Zomer Zingen’ was gratis. Er bestond de mogelijkheid tot een vrije gift na afloop van het concert.
De entreeprijs voor het kinderconcert bedroeg voor volwassenen € 8,00, voor kinderen was de toegang gratis.

Bijdragen van derden

 

Bijdrage NFPK

Vanaf 2009 ontvangt de SRC een bijdrage van het Nationaal Fonds voor de Podiumkunsten. De bijdrage is van essentieel belang voor onze Stichting. Vanaf 2014 is de bijdrage afhankelijk van de financiële uitkomsten van de concerten. De bijdrage van het NFPK maakt het mogelijk mooie concerten in de Jacobuskerk te organiseren.

 

Bijdrage gemeente
De bijdrage van de gemeente was tot en met 2016 beperkt tot een bescheiden waarderingsbijdrage. Op de inspraakavond van de behandeling van de cultuurnota 2017-2020 hebben wij de raadsleden een brochure uitgereikt over de SRC. Ook heeft onze voorzitter het belang van de SRC voor het culturele landschap van de gemeente onder de aandacht gebracht en de rol van de gemeente benadrukt. Wij zijn verheugd dat de aanwezige raadsleden openstonden voor de ingebrachte argumenten Het resultaat is dat de subsidie van de gemeente met ingang van 2017 structureel zal worden verhoogd.

 

Bijdrage sponsors
Bij de start van het concertseizoen 2015-2016 zijn de plaatselijke ondernemers benaderd voor sponsoring van onze stichting. De tegenprestatie is vermelding logo op programmaboekje en op de website. We zijn blij dat het merendeel van de sponsors de sponsoring in 2016 hebben voortgezet.

 

Bijdrage kinderconcert

Voor het Kinderconcert hebben we in 2016 een bijdrage van € 400,00 ontvangen van het

BSP Fonds te Borger.

Bijdrage Podiumverlichting
Mede dankzij de zeer gewaardeerde  bijdragen van de Stichting  Lambers-Burger en

de Rossing-Koops Stichting heeft de SRC haar project ‘Podiumverlichting’ kunnen verwezenlijken.

 

Samenwerking en contact met andere organisaties
De SRC verheugt zich in een goede samenwerking met diverse organisaties en personen zowel op cultureel terrein als daarbuiten.

 • Met de Culturele Vereniging Rolde wordt tot grote tevredenheid van onze beide organisaties jaarlijks gezamenlijk een concert georganiseerd. In januari 2016 was dit het concert van Giardino Musicale. Reacties van leden, donateurs en vaste bezoekers maken duidelijk dat dit  gezamenlijke concert  in een behoefte voorziet.
 • Met de organisatoren van het Peter de Grote festival zijn contacten gelegd  om de komende zomer 1 of 2 concerten van het festival in de Jacobuskerk te kunnen organiseren. De besprekingen hebben geresulteerd in een concert in de Jacobuskerk op 28 juli 2017. Dit betekent wederom een belangrijke uitbreiding van het culturele aanbod in de gemeente Aa en Hunze!   
 • Contact met de Muziekkamer Assen resulteert in een goede afstemming van de wederzijdse concertprogramma’s en concertdata.
 • Via de Stichting Kunst en Cultuur Drenthe doet de SRC mee aan ‘Oktobermaand –Kindermaand’ en aan ‘Gekleurd Grijs’ dat zich richt op het promoten van cultuur bij senioren.
 • De SRC verheugt zich in een goede verstandhouding met de Jacobuskerkgemeente Rolde en een constructief contact met het College van Kerkrentmeesters als eerste aanspreekpunt.
 • Op de inspraakavond van de Cultuurnota 2017 -2020 heeft de SRC haar zienswijze over de rol van de gemeente onder de aandacht gebracht. Met betrekking tot de samenwerking met het onderwijsveld zouden we graag de coördinerende rol van de gemeente versterkt willen zien.
  Het College van de gemeente Aa en Hunze heeft bij monde van de portefeuillehouder Cultuur haar waardering voor en het belang van de Stichting Rolder Concerten laten blijken. De subsidieregeling van de gemeente voor het jaar 2017 zal worden verruimd. De Cultuurnota 2017 – 2020 zal aandacht besteden aan de betekenis van de Stichting Rolder Concerten voor de diversiteit in het culturele leven in de gemeente , met name op gebied van de klassieke muziek.
 • Wij prijzen ons zeer gelukkig met onze voorverkooppunten die zich - zonder financiële tegenprestatie van SRC-zijde -steeds weer met enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor de SRC!
 • Ook de betrokkenheid van Bloembinderij De Bloemgaard die de prachtige boeketten voor de musici verzorgt en deels sponsort wordt zeer gewaardeerd.

 

Publiciteit
De SRC  is overtuigd van de noodzaak om bij ieder concert opnieuw de publiciteit  te zoeken. In 2016 is extra budget en zeer veel aandacht besteed aan het verkrijgen van zoveel mogelijk publiciteit door het consequent benaderen van de diverse media en Radio Drenthe. Voor de concerten door Noordelijk Bach Consort en  Arpeggio werd met succes een gezamenlijk  publiciteitsplan opgesteld. Het onder de aandacht brengen van ieder afzonderlijk concert wordt aangestuurd door het projectteam.
Publiciteit is gezocht middels:

 • het verspreiden van affiches en flyers bij onze voorverkooppunten, bij horeca- en winkeladressen in Rolde, Assen e.o. , bij bibliotheken en theaters, bij het Prins Claus Conservatorium, bij muziekscholen, de muziekhandel en bij toeristische informatiepunten en  vakantieresorts e/o campings in de regio.
 • het benaderen van Radio Drenthe voor aankondiging van het komende concert in culturele programma’s.
 • het geven van goede en uitgebreide informatie op onze in 2016 vernieuwde website www.rolderconcerten.nl over  de  concerten, het programma, de cv van de musici en andere actuele en/of relevante informatie.
 • het tijdig  informeren van belangstellenden per e-mail over het eerstkomende concert.
 • het vermelden van de drie eerstvolgende concerten in ons programmaboekje
 • het vermelden van sponsors en subsidiegevers van de SRC in ons programmaboekje
 • advertenties in lokale h.a.h.-bladen ter aankondiging van het concert
 • persberichten naar de lokale en regionale h.a.h.-bladen en het Dagblad v.h. Noorden
 • het plaatsen van persberichten en foto’s op de online kranten en evenementensites
 • ad hoc inspelen  op een voor publiciteit geschikte situatie (festivals, exposities, etc.)

 

Publiciteit Jaarprogramma
Eind augustus 2016 verscheen ons nieuwe concertprogramma 2016-2017 in een door Jacques Bolhuis mooi vorm gegeven brochure. Deze brochures hebben we verspreid via de bovengenoemde verspreidingspunten van onze affiches en bij een aantal  evenementen  (Kunst a.d. Vaart, Uitdag gemeente Aa en Hunze, boekenmarkten) in een wat wijdere omtrek. Ook zijn de programma’s in een groot deel van Rolde huis-aan-huis verspreid.
Het volledige concertprogramma is ook op de in 2016 vernieuwde website www.rolderconcerten.nl opgenomen.


Daarnaast is de brochure toegestuurd aan onze sponsors en donateurs met het verzoek hun ondersteuning ook voor het concertseizoen 2016 - 2017 te continueren. De respons op zowel de brochure als op het verzoek tot continueren van de ondersteuning was overwegend positief. 

Wij zijn een stichting en hebben dus geen leden. De belangrijkste bron van inkomsten zijn de entreegelden van de bezoekers. Op het bezoekersaantal zijn echter veel externe factoren van invloed. Hierdoor zijn de financiële resultaten van concerten moeilijk te voorspellen.

Het jaar 2016 was evenwel  een gunstig jaar voor de Stichting. Het aantal bezoekers van onze concerten is met ongeveer 20 % gestegen ten opzichte van 2015. Ook de waardering van de bezoekers is positief.
De rekening van baten en lasten leverde een voordelig saldo op van € 1.936,00. Met het behaalde resultaat over 2016 zijn wij dan ook heel tevreden.

Hierbij de rekening van baten en lasten 2016 met een korte toelichting.

Rekening van baten en lasten 2016
             
Baten (€)     Lasten (€)  
  Begroot Werkelijk     Begroot Werkelijk
Baten Concerten       Lasten Concerten    
kaartverkoop 10.959 11.353   uitkoopsommen 12.555 13.343
bijdrage NFPK 3.984 4.352   concertkosten 930 1.115
overige bijdragen 300 400   koster pr 800 1.244
             
Totaal baten concerten 15.243 16.105     14.285 15.702
             
Overige Baten       Overige Lasten    
sponsoren/donaties   1.535   bestuurs-en beheerskosten   1.038
overige bijdragen   700   programmering en p.r.   299
overige baten   636        
             
Totaal baten   18.976   Totaal Lasten   17.039
             
Voordelig resultaat           1.937

 

Een korte toelichting op het behaalde resultaat

Baten en lasten concerten.

De begroting is gebaseerd op de voorcalculaties van de concerten, die bij de programmering van het jaarprogramma zijn gemaakt. De belangrijkste elementen voor de voorcalculaties zijn de uitkoopsom, het verwachte bezoekersaantal en de entreeprijs.

Door het hogere aantal bezoekers van de klassieke concerten is de opbrengst van de kaartverkoop toegenomen. De opbrengst van het kinderconcert was daarentegen een tegenvaller.

De uitkoopsom van de musici was hoger door de partage-regelingen, die met de musici overeengekomen. Bij deze regelingen wordt het financiële risico beperkt.  Anderzijds krijgen de musici vanaf een bepaald aantal betalende bezoekers een hogere vergoeding.

De bijdrage van het Fonds Podiumkunsten (NFPK) is iets hoger. De bijdrage van het NFPK is voor de Stichting onmisbaar om tegen een betaalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden.

De kosten pr zijn toegenomen door advertentiekosten in huis-aan-huisbladen om de concerten onder de aandacht te brengen van een breder publiek. In 2017 zal een evaluatie van de kosten pr plaats hebben.

 

Overzicht Programmering 2016 Stichting Rolder Concerten

Datum

Uitvoerenden

Programma

Bijzonderheden

Zo. 24 -01- 2016

Barokensemble Giardino Musicale en sopraan Andrea Tjäder

Bach’s Curiosities

Concert i.s.m. Culturele Vereniging Rolde

Zo. 28-02-2016

Dana Zemtsov  alviool en Cathelijne Noorland, piano

Romantic Metamorphoses

Concert met toeslag

Zo. 20-03-2016

Daria van den Bercken

Pianorecital

 

Zo. 24 -04-2016

Zigeunerensemble Sintiromarus

Impressions of Gypsy Life

Avondconcert, aanvang 20.00 u.

Zo. 22-05-2016

Sander van Marion

Jubileumconcert
’60 jaar Muziek’

Orgelconcert, aanvang 20.00 u.

Zat. 25-06-2016

Minne Veldman

Orgelconcert

Zaterdag , 20.00 u.

Zo. 28-08-2016

Jacques Bolhuis, Harm Timmer, orgel en piano

Meezingconcert ‘Zorgeloos Zomer Zingen’

Meezingconcert, gratis entree. Aanvang 20.00 u.

Zo. 18-09-2016

Morgenstern Trio

Pianotrio’s Haydn, Schumann, Chausson

 

Zo. 09-10-2016

Koperkwintet KWIVR

Kinderconcert / Kindervoorstelling ‘Lichterlaaie’

Kindervoorstelling ihkv Oktobermaand- Kindermaand

Zo. 23-10-2016

Helena Basilova, piano

Picturing Scriabin

 

Zo. 06-11-2016

Noordelijk Bach Consort
olv Benjamin Bakker

Jubileumconcert
Erschallet Trompeten
3 wereldse cantates J.S. Bach

 

Zo. 11-12-2016

Asser Kamerkoor Arpeggio olv
Peter Siebesma met Strijkersensemble en Trombonekwartet
 Bone Brass

In Dulci Jubilo , van Advent naar Kerst

 

 

Stichting Rolderconcerten

KvK: 41019196
RSIN/fiscaalnummer: 0095.72.661

Postadres: De Hoven 8, 9454 PS, Ekehaar